عکس و عکاسی

خدمات عکاسی ما مخصوص محافل  عروسی، نامزدی، سالگره و سایر  برنامه های خانوادگی، کنفرانسها، فعالیت های فرهنگی، فوتو شوت در ستدیو و فضای باز  میباشد.

سایر خدمات مربوط عکس:

تبدیلی فلم یا نگتیف عکس به تصویر دیجیتال

ادیت و تصحیح عکس

دیزاین و چاپ البوم

البوم خالی

 

 برای معلومات بیشتر با بنگاه تصویر در تماس شوید:

31641375638

تمام قیمت ها شامل ۲۱ ٪ تکس میباشد.

 a  a2
 A  31×41 cm, 20 pages  €120 blank, €250.00 printed
 b  b2
 B  31×41 cm, 20 pages  €120 blank, €250.00 printed
 c1  c2
 C golden, 31×41 cm, 20 pages,

€120 blank, €250.00 printed

 C Black, 31×41 cm, 20 pages,  golden

€120 blank, €250.00 printed

 d  d2
 D 31×41 cm, 20 pages  €120 blank, €250.00 printed
 e  e2
 E 31.5 x 32.5 cm, 40 pages  €50 blank, €310 printed
 f  f2
 F 31.5 x 32.5 cm, 40 pages  €50 blank, €310 printed
 g  g2
 G 32×37 cm, 14 pages €100 blank, €190.00 printed
 h1-copy  h2
 H 31×41 cm, 20 pages €120 blank, €250.00 printed
 i1-copy  i2
 i 31×41 cm, 20 pages €120 blank, €250.00 printed
 j1-copy  j2-copy
 J 31×41 cm, 20 pages €120 blank, €250.00 printed
 k1-copy  k2b
 K 31×41 cm, 20 pages €120 blank, €250.00 printed
 l1  l2
 L 31×41 cm, 20 pages €120 blank, €250.00 printed
 m1-copy  m2
 M 31×41 cm, 20 pages €120 blank, €250.00 printed
 n1-copy  n2
 N 31×41 cm, 20 pages €120 blank, €250.00 printed
 o1-copy  o2
 O 31×41 cm, 20 pages  €120 blank, €250.00 printed

شما همچنان میتوانید  سالنمای خورشیدی   را مخصوص عکس های فامیلی، عروسی و سایر جشن ها و برنامه های کاری و تجارتی تان از طریق بنگاه تصویر فرمایش دهید!