تصویر دو نوع کارت ارایه میکند:  کارتهای آماده که ظرف دو روز  ارسال میشود و کارت دیزاین دلخواه شما

تمام کارتها شامل لفافه اند.

مصارف پست داخل هالند 9 ایرو و بیرون از هالند نظر به موقعیت فرق میکند. در صورتیکه هزینهٔ پستی از 10  ایرو بیشتر شود، تصویر نیز در پرداخت هزینه پنجاه در صد پست سهم میگیرد. متن داخل کارت به هر زبانی که خواسته باشید قابل چاپ است.

امکانات چاپ به رنگ های طلایی و نقره یی موجود نیست.

 

 بخش اول- کارتهای آماده ظرف دو روز                                   بخش دوم – دیزاین دلخواه شما

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 5