بخش اول- کارتهای آماده:

 

صفحه نخست                                                                                        صفحه 2    صفحه 3    صفحه 4   صفحه 5

 چاپ رایگان

هزینه دیزاین متن: 20  ایرو

 تمام جزئیات شامل نام عروس و داماد، نشانی سالون و غیره یادداشت های لازم در کارت چاپ میشود. رنگ متن از روی دیزاین و رنگ کارت انتخاب میشود.  امکانات چاپ به رنگ های طلایی و نقره یی موجود نیست. تمام کارتها شامل لفافه اند

مصارف پست داخل هالند 9 ایرو و بیرون از هالند نظر به موقعیت فرق میکند. در صورتیکه هزینهٔ پستی از 10  ایرو بیشتر شود، تصویر نیز در پرداخت مبلغ 50 درصد پست سهم میگیرد. متن داخل کارت به هر زبانی که خواسته باشید قابل چاپ است.

قیمت ها شامل ۲۱ فیصد تکس

 

 

No. 100 – Price: €1,99 – Size: 12.5×18 cm – Available:80 in pink and blue colors

No. 101 Price €1,99 Size: 21,5 x 11 cm Avalible

No. 102 Price € 1,60, Size: 10,5 x 21 cm /A4 Avalible, 400gr. paper, Glossy

No. 103 Price: €1,50- Size: 12×18.8 cm Available: 300

No. 104 Price: €1,50 – Size: 18×18.2 cm

No. 105 – Price: €1,50 – Size: 15.2×15.2 cm – Available

No. 106 – Price: €1.10 – Size: 13×18 cm

No. 107 – Price: €1,50 – Size: 12×18.5 cm

No. 108 Price €1,99 Size: 15,5 x 15,5 cm Avalible

No. 109 – Price: €1,80 – Size: 13×18.5 cm

No. 110 – Price: €1,80 – Size: 13×18.5 cm

No. 111 – Price: €1,50 – Size: 12×18 cm

 No,113-Price:1,80

No. 114 Price €1,50 Size: 15,5 x 15,5 cm Avalible

No. 115 – Price: €1.00 – Size: 16.5×16.5 cm, available: 95

No. 116 – Price: €1.00 – Size: 14.5×14.5 cm

No. 117 – Price: €1.00 – Size: 12×18.5 cm – Available:

No. 119 – Price: €0.80 – Size: 13×16 cm – Available: 100

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحهٔ بعدی