کارتهای طراحی تصویر

این کارت ها مطابق درخواست شما تهیه شده و مصارف دیزاین 30   ایرو میباشد.

– کمتر از 100 قطعه:

کوالتی چاپ: Digital Print

این نمونه میتواند در 4 صفحه در کاغذ 250 گرام  به این سایزها تهیه شود:

A5, 16.5×16.5 cm, 12.5 x19 cm, 15×21.5 cm, 15×15 cm, 18.5×18.5 cm,  11×22 cm, 11×23 cm

کاغذ 250 گرام:

 

 €88  Card 25
 €112  Card  35
 €140  Card  50
 €169 Card  65
 €200 Card  80
  €210 Card  90

– بیشتر از 100 قطعه:

این نمونه در کاغذ 400 گرام، روی کارت جلادار (قشر پلاستیک)  تهیه میشود.

سایزها:

14.8×21 cm, 14.5×14.5 cm, 10.5×21 cm (A4, به کارت شماره 102 بخش نخست مراجعه کنید)

 

کاغذ  400 گرام:

کیفیت چاپ: Offset

€250 Card 100
€285 Card 130
€300 Card 150
€1.80 Card/ 160-199
€1.50 Card/ 200-399
€1.20 Card/ 400+